เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์

สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหน่วยงานวิจัยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทยโดยใช้หลักการพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และเปลี่ยนผ่านวิทยาการ (Transdisciplinary approaches) ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยในภาคใต้ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ

งานวิจัย

สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพเน้นประเด็นการวิจัยใน 6 ด้าน ดังนี้

  • 1) แหล่งที่มา การแพร่กระจาย และองค์ประกอบของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย
  • 2) การประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสารมลพิษทางอากาศ
  • 3) ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของประชาชน
  • 4) การตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในบรรยากาศและอาคาร
  • 5) มาตรการการจัดการคุณภาพอากาศภายในบรรยากาศและอาคาร
  • 6) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ

งานวิจัยในปัจจุบัน

"โพลีโบรมิเนทเต็ด ไดเฟนิล อีเธอร์ (Polybrominated diphenyl ethers; PBDEs), สารหน่วงไฟที่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบ (Organophosphorus flame retardants; PFRs) และ พทาเลท (Phthalates) ในสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร"

"ฝุ่นแยกขนาดและสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากการผลิตถ่านไม้ยางพารา "

"คุณลักษณะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดเม็ดและการปล่อยก๊าซจากถ่านหินลิกไนต์ผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา"

"การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของอนุภาคขนาดนาโนเมตร และความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมผลิตยางแผ่นรมควัน ในบรรยากาศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา"

"การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพื้นที่และเวลาของการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดกับปัจจัยสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในจังหวัดสงขลา"

"การศึกษาแหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา"

"การจัดทำบัญชีมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดสงขลา"

"คุณลักษณะและแหล่งกำเนิดของอนุภาคขนาดนาโนเมตรในบรรยากาศ "

"การพัฒนาเครื่องมือวัดอนุภาคขนาดนาโนเมตร"

"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อคลื่นพายุซัดฝั่ง สุขภาพ และสังคม ของชุมชนชายฝั่ง ตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา"

โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ แหล่งทุน

2559-2561

การตรวจติดตามและการวิเคราะห์องค์ประกอบและความเป็นพิษของฝุ่นในอากาศในภาคใต้และกลางของประเทศไทย รวมทั้งอาเซียนตอนล่างเพื่อการประเมินและการจัดการคุณภาพอากาศสู่การแก้ปัญหาหมอกควัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2559-2561

การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)

2559-2562

การศึกษาคุณภาพอากาศและชี้บ่งแหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศที่มีนัยสำคัญก่อนมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า: กรณีศึกษาพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

2561-2562

การระบุและการติดตามประเมินสมรรถภาพปอดและสุขภาพในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืดใน อ.เทพา จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

# ระดับปริญญา ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 ปริญญาโท ฝุ่นแยกขนาดและสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากการผลิตถ่านไม้ยางพารา นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์ 5710920023 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ
2 ปริญญาโท การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของอนุภาคขนาดนาโนเมตร และความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมผลิตยางแผ่นรมควัน ในบรรยากาศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวกุลจิรา ทองบุญ 5810120012 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธนิยา เกาศล
3 ปริญญาโท คุณลักษณะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดเม็ดและการปล่อยก๊าซจากถ่านหินลิกไนต์ผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา Mr.Rithy Kan 5810120007 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธนิยา เกาศล
4 ปริญญาโท การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพื้นที่และเวลาของการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดกับปัจจัยสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในจังหวัดสงขลา นายสุริชัย บิลฮีม 5910320009 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง
5 ปริญญาโท การศึกษาแหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นางสาวเหมือนฝัน อินเอิบ 6010920027 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ดร.วรดร ไผ่เรือง
6 ปริญญาเอก การศึกษาคุณลักษณะและวิเคราะห์แหล่งที่มาของมวลอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศ นายฮัยศัม สาแม 5810230041 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
7 ปริญญาเอก การพัฒนาเครื่องมือวัดอนุภาคขนาดนาโนเมตร Mr.Putut Son Maria 6010130012 บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
8 ปริญญาเอก การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน: กรณีศึกษา โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย นางสาวซูวารี มอซู 6010930025 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ
9 ปริญญาเอก การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วน กรณีศึกษานโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา นางสาวสุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ 5610930018 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ

บุคลากร

img02

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ผู้อำนวยการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ
img03

รศ.ดร.ธนิยา เกาศล

นักวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ
img04

ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง

นักวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ
img05

นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์

นักวิจัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ
img06

รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม

นักวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อ่านต่อ
img07

ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์

นักวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ
img08

ดร.วรดร ไผ่เรือง

นักวิจัย

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ
img09

นพ.ชนนท์ กองกมล

นักวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ
img10

นพ. ธรรมสินธ์ อิงวิยะ

นักวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ
img11

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านต่อ

กิจกรรม

26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. : วันที่
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของสถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ ในรอบ 11 เดือน ปีที่ 1 : กิจกรรม

ห้อง E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม : สถานที่


วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
กิจกรรม : กิจกรรม Journal Club ในหัวข้อ “การพัฒนาและทดสอบภาคสนามเครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า”โดยมี รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร

สถานที่ : ห้อง E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม


2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. : วันที่
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของสถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ ในรอบ 10 เดือน ปีที่ 1 : กิจกรรม

ห้อง E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม : สถานที่


วันที่ : 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กิจกรรม : การจัดการประชุมวิชาการ The 2017 T&T International Aerosol Conference (2017 T&T IAC) ภายใต้หัวข้อ “Air Quality in East Asia”

สถานที่ : ห้องจุฑารัตน์ ชั้น 3 โรงแรม Siam Oriental Hotel อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


อัลบั้ม

ติดต่อเรา

การติดต่อ

ที่อยู่ สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
90112

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

โทรศัพท์ : 0-7428-2819

อีเมล์ perapong.t@psu.ac.th